مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

دکوراسیون روشن و رومانتیک

دکوراسیون روشن و رومانتیک
رنگهای ملایم مثل ابرهای تابستانی،‌ لطیف و رویایی است. اما طبیعت گرم ویا سرد رنگ تاثیری در این بازتاب ندارد . رنگ مهاجم سرخ،‌ اگر تا حد ردیف سوم جدول رنگهای پایه ملایم شود،‌ پیام دلنشینی خواهد داشت.
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی


در طراحی داخلی ، رنگهای روشن از تاثیر دل‌گیر فضا می‌کاهد و در لباس خانم‌ها ، شخصیت ملایم‌تری ازصاحب آن عرضه می‌کند. این رنگها پیام کوبنده دل‌خواه گرافیستها در طرحهای تبلیغاتی را همراه ندارد، اما تضاد مطلق آن را با رنگهای تند نمایش می دهد. یک قطعه آبی آرام در میان قطعات تند معصومیت ویژه‌ای را منتقل می‌کند، که درمعرفی برخی از کالاها بسیار مفید است.

 

در این مطلب سعی کردیم تا تصاویری از رنگ بندی و دکوراسیون داخلی با زمینه ی روشن و شاد را به نمایش بگذاریم.

 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 1 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 2 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 3 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 4 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 5 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 6 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 7 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 8 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 9 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 10 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 11 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 12 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 13 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 14 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 15 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 16 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 17 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 18 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 19 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 20 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 21 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 22 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 23 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 24 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 25 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 26 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 27 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 28 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 29 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 30 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 31 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 32 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 33 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 34 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 35 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 36 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 37 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 38 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 39 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 40 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 41 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 42 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 43 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 44 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 45 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 46 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 47 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 48 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 49 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 50 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 51 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
 • دکوراسیون روشن و رومانتیک
  تصویر شماره 52 :: دکوراسیون روشن و رومانتیک
تبلیغ با میترا رنک