مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

پنل های جداکننده ی مشبک

پنل های جداکننده ی مشبک
این پنل ها از جمله متریال جدیدی هستند که این روزها در معماری و به ویژه معماری داخلی مورد استقبال و استفاده قرار گرفته اند. برای حیطه بندی فضایی به ویژه زمانی که فقط احتیاج داریم مرزی تعیین کنیم اما ارتباط دیداری و شنیداری حفظ شود، دیوار عنصر نسبتا مزاحمی محسوب می شود.
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

این پنل ها از جمله متریال جدیدی هستند که این روزها در معماری و به ویژه معماری داخلی مورد استقبال و استفاده قرار گرفته اند. برای حیطه بندی فضایی به ویژه زمانی که فقط احتیاج داریم مرزی تعیین کنیم اما ارتباط دیداری و شنیداری حفظ شود، دیوار عنصر نسبتا مزاحمی محسوب می شود. پنل های مشبک از راه حلی مناسب برای حفظ حریم های داخلی و همچنین بهبود زیبایی بصری در معماری داخلی و دکوراسیون به شمار می روند.

 

در ادامه ی این مطلب تصاویری از این پنل ها و نحوه ی به کار گیری آنها را به نمایش می گذاریم.

 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 1 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 2 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 3 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 4 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 5 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 6 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 7 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 8 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 9 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 10 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 11 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 12 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 13 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 14 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 15 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 16 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 17 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 18 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 19 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 20 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 21 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 22 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 23 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 24 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 25 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 26 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 27 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 28 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 29 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 30 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 31 :: پنل های جداکننده ی مشبک
 • پنل های جداکننده ی مشبک
  تصویر شماره 32 :: پنل های جداکننده ی مشبک
تبلیغ با میترا رنک