مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

تاثیرات سیما و منظر شهری بر کیفیت زندگی و رضایت ساکنان شهرها

تاثیرات سیما و منظر شهری بر کیفیت زندگی و رضایت ساکنان شهرها
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎﻯ شهرﻯ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ ﻭ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ﻭ ﺭﻣﺰﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻫﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰ ﻓﺮﺩ ﻧﺎﻇﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ـ ﺷﻬﺮ ـ ﻣﻨﻈﺮ، ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ  ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎﺩ ﺑﻰ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺕ "منظر شهری" ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ .ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ «ﺷﻬﺮﻯ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮﻯ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ. ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮﻯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻠﻰ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻏﻴﺮﻛﺎﻟﺒﺪﻯ آن می باشد.»   

 

 ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ، ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪ.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "تاثیرات سیما و منظر شهری بر کیفیت زندگی و رضایت ساکنان شهرها" نوشته ی امین فرجی ملائی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک