مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

عناصر طبیعی شهر، منظر و سیمای شهری

عناصر طبیعی شهر، منظر و سیمای شهری
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺯﻳﺒﺎیی ﺷﻨﺎسی یک ﺷﻬﺮ ﻣﻨﻈﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.
مقاله های بیشتر از منظر

ﻣﻨﻈــﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎ، ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺗــﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻛﻠﻴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺗﺮک ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻭﺳﺖ .ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻧﻘﺶ آن در زیباسازی، هویت بخشی و روان سازی ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﺍﺯ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺼﺮﻱ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ و سیما و جلوه ی چشم نوازی را به بیننده ارائه نمی دهد.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی " عناصر طبیعی شهر، منظر و سیمای شهری" نوشته ی عزت الله قنواتی، اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک