مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

حرفی از جنس زمان

حرفی از جنس زمان
نگاهی نو به شیوه های آموزش معماری در ایران.
مقاله های بیشتر از معماری

مقاله ابتدا نقدی کوتاه خواهد داشت بر تقسیم بندی رایج شیوه های آموزش معماری به دو اردوگاه "سنتی" و "دانشگاهی (آکادمیک)" و آنگاه با نگاهی دیگر گونه به شیوه ها و دوران های آموزش معماری، و با قرار دادن "تعین" و "عدم تعین" به عنوان وجه تمایز، به دسته بندی جدیدی در این میدان دست زده و آموزش معماری را به دو دوران "هم گرا" و "واگرا" تقسیم و تعریف خواهد کرد. معرفی گونه های متفاوت آموزش در هر یک از دو دستگاه "هم گرا" و "واگرا" و سپس تحلیل و نقد و آسیب شناسی این گونه ها، بدنه و ساختار اصلی مقاله را تشکیل می دهد. پایان بخش مقاله اشاره به ناکار آمدی شیوه های کنونی آموزش معماری در ایران و پیشنهاد بازنگری و بازسازی بنیان های فکری - فلسفی این مهم با درک شرایط روز می باشد.

 

برای دانلود فایل کامل مقاله ی "حرفی از جنس زمان نگاهی نو به شیوه های آموزش معماری در ایران" نوشته ی عیسی حجت، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک