مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

بهترین عکس های معماری در بخش ″ساختمان های در حال استفاده″

بهترین عکس های معماری در بخش ″ساختمان های در حال استفاده″
بهترین عکس های معماری در بخش ″ساختمان های در حال استفاده″ یا ″Buildings in use″ در سال 2016 در این مطلب قرار داده شده اند.
مقاله های بیشتر از مقاله ها
 • BUILDINGS IN USE ; photographer: laurian ghinitoiu , architect: sou fujimoto architects
  تصویر شماره 1 :: BUILDINGS IN USE ; photographer: laurian ghinitoiu , architect: sou fujimoto architects
 • BUILDINGS IN USE ; photographer: julien lanoo
  تصویر شماره 2 :: BUILDINGS IN USE ; photographer: julien lanoo
 • BUILDINGS IN USE ; photographer: adrien barakat, architect: wiel arets architects
  تصویر شماره 3 :: BUILDINGS IN USE ; photographer: adrien barakat, architect: wiel arets architects
 • BUILDINGS IN USE ; photographer: fabrice fouillet, architect: coop himmelb(l)au
  تصویر شماره 4 :: BUILDINGS IN USE ; photographer: fabrice fouillet, architect: coop himmelb(l)au
 • BUILDINGS IN USE ; photographer: torsten andreas hoffmann
  تصویر شماره 5 :: BUILDINGS IN USE ; photographer: torsten andreas hoffmann
تبلیغ با میترا رنک