مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

پاویون موقت هاید پارک لندن

پاویون موقت هاید پارک لندن
طراحی این پاویون هر ساله به معماران برجسته دنیا واگذار می شود و این اولین باری است که یک معمار آفریقایی عهده دار طراحی آن می شود.
مقاله های بیشتر از منظر

طراحی پاویون موقت هاید پارک لندن امسال بر عهده معمار اهل بورکینا فاسو، دیبِدو فرانسیس کرِه  Diebedo Francis Kere بود. طراحی این پاویون هر ساله به معماران برجسته دنیا واگذار می شود و این اولین باری است که یک معمار آفریقایی عهده دار طراحی آن می شود. این پاویون یک سازه به رنگ آبی نیلی است همراه با سایبانی شبکه ای که از فرم درخت الهام گرفته شده است. کِره می گوید: "در روستای ما در روزهای داغ همه زیر درخت جمع می شدند و صحبت می کردند. من با شنیدن داستانهای افراد زیر همین درختان بزرگ شدم و رنگ آبی نیلی برای فرهنگ ما بسیار مهم است. سایبان که توسط یک تیرک فلزی نگه داشته می شود، به شکل درخت است که اجازه کوران هوا را می دهد و سایبانی مناسب را ایجاد می کند.

  • پاویون موقت هاید پارک لندن
    تصویر شماره 1 :: پاویون موقت هاید پارک لندن
  • پاویون موقت هاید پارک لندن
    تصویر شماره 2 :: پاویون موقت هاید پارک لندن
  • پاویون موقت هاید پارک لندن
    تصویر شماره 3 :: پاویون موقت هاید پارک لندن
تبلیغ با میترا رنک