مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

بررسی تحولات نخست شهری در ایران

بررسی تحولات نخست شهری در ایران
تمركز بیش از حد جمعیت و فعالیت، عمدتا در بزرگ ترین شهرهای كشورهای در حال توسعه، باعث جذب بخش عمده ای از پتانسیل های توسعه ای این كشورها به این شهرها شده و در نتیجه این شهرها به طور نسبی بیش از حد بزرگ تر از دومین و سومین شهر این كشورها شده اند.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

تمركز بیش از حد جمعیت و فعالیت، عمدتا در بزرگ ترین شهرهای كشورهای در حال توسعه، باعث جذب بخش عمده ای از پتانسیل های توسعه ای این كشورها به این شهرها شده و در نتیجه این شهرها به طور نسبی بیش از حد بزرگ تر از دومین و سومین شهر این كشورها شده اند. برخی از كشورهای در حال توسعه، برای مقابله با این پدیده نخست شهری و تبعات سوء آن سیاست ها و اقدامات مشخصی را به كار گرفته اند. در ایران نیز برای جلوگیری از رشد شتابان و فزاینده شهر تهران، از اواسط دهه چهل خورشیدی به بعد، سیاست ها و اقدامات متعددی به كار گرفته شده است. در این مقاله سعی می شود تا با به كارگیری روش های بررسی میزان نخست شهری، برای این سوال كه آیا به كارگیری سیاست های تمركززدایی توانسته اند از تمركز بیش از حد فعالیت و جمعیت در تهران بكاهند، پاسخی بیابد. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد كه نخست شهری كماكان در كشور وجود دارد. علی رغم این، توزیع نظام شهری كشور از سال 1335 تا 1355 با روند تمركز بیش از حد و یا نخست شهری بیشتر همراه بوده و از سال 1355 به بعد و تا 1375 به تدریج از تمركز آن كاسته شده و به سمت توزیع متناسب تری در حال حركت بوده است و اعمال سیاست های تمركز زدایی از اواسط دهه 1340 به بعد باعث كاهش میزان نخست شهری تهران شده و در شكل گیری نظام شهری موجود كشور تاثیرگذار بوده است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "بررسی تحولات نخست شهری در ایران" نوشته ی اسفندیار زبردست؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک