مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

طراحی خلاقانه ی زمین های بازی

طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
زمین های بازی که برای کوکان طراحی می شوند اغلب به صورت تیپ و مشابه هم ساخته می شوند.
مقاله های بیشتر از منظر

در این مطلب نمونه های متفاوتی از طراحی زمین ها و پارک های بازی کودکان قرار داده شده که به صورت خلاقانه ای طراحی شده اند. این طراحی ها توسط شرکت Monstrum انجام گرفته است.

 • طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
  تصویر شماره 1 :: طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
 • طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
  تصویر شماره 2 :: طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
 • طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
  تصویر شماره 3 :: طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
 • طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
  تصویر شماره 4 :: طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
 • طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
  تصویر شماره 5 :: طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
 • طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
  تصویر شماره 6 :: طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
 • طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
  تصویر شماره 7 :: طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
 • طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
  تصویر شماره 8 :: طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
 • طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
  تصویر شماره 9 :: طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
تبلیغ با میترا رنک