مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

پروژه ی Backboard

پروژه ی Backboard
در پروژه ی Backboard زمین های بسکتبال به بوم های نقاشی بسیار بزرگ تبدیل شده اند.
مقاله های بیشتر از منظر

این پروژه که ترکیبی از طراحی منظر و هنر نقاشی است، به تبدیل زمین های بسکتبال به تابلوهای نقاشی در مقیاس بسیار بزرگ پرداخته است که می تواند به کانسپتی برای طراحی منظر تبدیل شود.

 • پروژه ی Backboard
  تصویر شماره 1 :: پروژه ی Backboard
 • پروژه ی Backboard
  تصویر شماره 2 :: پروژه ی Backboard
 • پروژه ی Backboard
  تصویر شماره 3 :: پروژه ی Backboard
 • پروژه ی Backboard
  تصویر شماره 4 :: پروژه ی Backboard
 • پروژه ی Backboard
  تصویر شماره 5 :: پروژه ی Backboard
 • پروژه ی Backboard
  تصویر شماره 6 :: پروژه ی Backboard
 • پروژه ی Backboard
  تصویر شماره 7 :: پروژه ی Backboard
 • پروژه ی Backboard
  تصویر شماره 8 :: پروژه ی Backboard
تبلیغ با میترا رنک