مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

مقاله های منظر

نماد گرايى باغ ايرانى در دوره اسلامى
نماد گرايى باغ ايرانى در دوره اسلامى
فرش باغي
فرش باغي
الگوی حرکت سایه و طراحی سایت
الگوی حرکت سایه و طراحی سایت
تحلیل علت های وجودی ساخت باغ ایرانی
تحلیل علت های وجودی ساخت باغ ایرانی
نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
باغ و باغشهر ایرانی؛ تمثیل مینویی و مینایی، در گردون سپهر
باغ و باغشهر ایرانی؛ تمثیل مینویی و مینایی، در گردون سپهر
باغ های رنسانس اولیه
باغ های رنسانس اولیه
عامل هویت بخش در شکل گیری منظر شهر نوش آباد
عامل هویت بخش در شکل گیری منظر شهر نوش آباد
ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پاک اندیشان
ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پاک اندیشان
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮوژه ي ﻣﻴﺪان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮ ﻣﺎروﮔﻴﻢ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮوژه ي ﻣﻴﺪان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮ ﻣﺎروﮔﻴﻢ
باغ قلعه 1300 میلادی
باغ قلعه 1300 میلادی
منظر راه در بافت نوش آباد
منظر راه در بافت نوش آباد
« 123... »
تبلیغ با میترا رنک