مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

مقاله های منظر

بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی
بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی
نیمکت های عمومی
نیمکت های عمومی
باغ های ایرانی و حیاط ها
باغ های ایرانی و حیاط ها
معنای باغ ایرانی
معنای باغ ایرانی
فلسفه هنر ملاصدرا در باغ ایرانی
فلسفه هنر ملاصدرا در باغ ایرانی
باغ های چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس
باغ های چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس
بررسی تطبیقی تاثیر ایده های معنوی در شکل باغ
بررسی تطبیقی تاثیر ایده های معنوی در شکل باغ
بررسی مفهومی باغسازی ایرانی در رویکرد پدیدار شناسی در معماری منظر، تبارشناسی و شاخص شناسی
بررسی مفهومی باغسازی ایرانی در رویکرد پدیدار شناسی در معماری منظر، تبارشناسی و شاخص شناسی
هنر و علم در باغ های شهری قرن بیستم
هنر و علم در باغ های شهری قرن بیستم
هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
حفاظت فضاي سبز
حفاظت فضاي سبز
گياه در طراحي باغ ؛ ارزش‌هاي كاربردي گياهان در طراحي فضاي سبز
گياه در طراحي باغ ؛ ارزش‌هاي كاربردي گياهان در طراحي فضاي سبز
« ...45 »
تبلیغ با میترا رنک