مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

مقاله های سازه و تاسیسات

زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی مهندسی
شمع کوبی بتنی
شمع کوبی بتنی
طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران در بخش حمل و نقل ریلی
طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران در بخش حمل و نقل ریلی
تعیین عوامل سازه ای/ ساختمانی موثر درآسیب پذیری بافت كهن شهری زنجان
تعیین عوامل سازه ای/ ساختمانی موثر درآسیب پذیری بافت كهن شهری زنجان
بررسی اشکالات چادرهای موجود برای اسکان موقت بازماندگان زلزله در ایران
بررسی اشکالات چادرهای موجود برای اسکان موقت بازماندگان زلزله در ایران
بهره گیری از طبیعت برای آموزش موثر درس ایستایی در رشته معماری در ایران
بهره گیری از طبیعت برای آموزش موثر درس ایستایی در رشته معماری در ایران
ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری معاصر
ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری معاصر
علل عدم پایداری ساختمان های مسكونی روستایی در برابر زلزله
علل عدم پایداری ساختمان های مسكونی روستایی در برابر زلزله
آسیب شناسی ساختمان
آسیب شناسی ساختمان
مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط با میراگر TADAS
مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط با میراگر TADAS
قالب متکی بر هوا ، پیشرفت های نوین در اجرای پوسته های گنبدی
قالب متکی بر هوا ، پیشرفت های نوین در اجرای پوسته های گنبدی
آسیب شناسی ساختمان
آسیب شناسی ساختمان
« 123... »
تبلیغ با میترا رنک